එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/13/2010

මුහුනු ගනන සෙව්වාද? මෙන්න පිලිතුරු.


මම දැක්ක මිනිස් මුහුනු මෙහි සඳහන් කරමි. මීට වඩා යමක් ඔබ දැක්කානම් සටහනක් තබා යන්න. කලු රවුම් වලින් මුහූනු 7 ක්ද, ලොකුවට පේන සීයගෙ මූනත් එක්ක මූහුනු 8 ක් ඇත. පිලිතුරු දුන් ඔබ සැමට ස්තූතියි..

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.