එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

3ඩී ඇනිමේෂන් ගේමක්


මේකයි සෙල්ලම, නිල් පාට බෝලය රතු බෝලය ලගට ගෙනියන්න ඕන. ගේමට එන්ටර් වෙන්න, ප්ලේ ගේම් ඔබන්න. ගේම් එක ඉදිරියට ගෙනියන, කී බෝඩ් එකේ ස්පේස් බටන් එක ඔබන්න. සිෆ්ට් එක ඔබාගෙන, ඊතල බට්න් ඔබන්න. ඔබට ගේම කරගෙන යන්න පුලුවන්. ස්පේස් බට්න් එකෙන් නිල් බෝලය මූ කරවන්න. කරල බලන්න.