එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

7/27/2011

ආදර හැඟුමන්.


01/28/2011 , "ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න." යන නමින් මම දැමූ වීඩියෝවට, අද මම සම්පූර්ණ විෂුවල් එකම තියන ඒ වීඩියෝව ඔයාලට බලන්න සලස්සවනව. මේක එලි දක්වල ගොඩක් කල්. ඒත් මම එයාලගෙ අවසරය නැති නිසා කල් ඇරිය. මෙහි හොඳ නරක ඉදිරිපත් කිරීම ඔයාලට බාරයි.