එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

4/01/2011

ක්‍රිකට් සජීවීව නරඹමු.

අපි කවුරුත් පුල පුලා බලාගෙන ඉන්නෙ, ඉන්දියාවෙ මුම්බායි වල පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය ඉන්දියාව දිනයිද, ලංකාව දිනයිද කියා නේද? ඒත් ඒ තරඟය ස්ජීවීව නැරඹීම පිට රට ඉන්න අපිට ටිකක් දුස්කරයි. ඒ නිසා මම හිතුව මේ වගේ සබැඳි ටිකක් ඔයාලට දෙන්න. මේ වගෙ සමහරක් ඔයාල පවිච්චි කරනවත් ඇති. නමුත් දුස්කරතා ඇතිවන නිසා හොඳ එකක් තෝරගෙන බලන්න. ප්‍රස්ණ තියනවනම් විමසන්න. හැබැයි හෙට තරඟය පටන් ගන්න කලින්. ස්තූතියි.

1. සබැඳිය.
2. සබැඳිය.
3. සබැඳිය.
4. සබැඳිය.
5. සබැඳිය.
6. සබැඳිය.
7. සබැඳිය.
8. සබැඳිය.
9. සබැඳිය.

3/27/2011

අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී මරණයට යෙදෙව්වෝ කවුරුද?


අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ


ජේසුනී හොරුන්ට මෙන් නීච කළෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගල්කණුවේ ඔබ බැන්ඳෝ කවුරුද?
ජේසුනී තද මිටින් ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කටුවලින් ඇනුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී මුහුණට කෙළ ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී වැරහැලි පෙරෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගලමත හි‍‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී බට දඬු අතට දුන්නෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසිය කරතැබුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කල්වාරියේ යැව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී වස්ත්‍ර කඩා දැමුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී නිර්වස්ත්‍රයෙන් හි‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසියේ ඇණ ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී ඇණ තුන පියවුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කාඩිදිය පෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසියේ මැරුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී හෙල්ලයෙන් ඉල ඉරුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී මව් උකුලේ පිනවුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගිරිලෙන තුළ ලූවෝ කවුරුද?