එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

3/27/2011

අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී මරණයට යෙදෙව්වෝ කවුරුද?


අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ


ජේසුනී හොරුන්ට මෙන් නීච කළෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගල්කණුවේ ඔබ බැන්ඳෝ කවුරුද?
ජේසුනී තද මිටින් ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කටුවලින් ඇනුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී මුහුණට කෙළ ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී වැරහැලි පෙරෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගලමත හි‍‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී බට දඬු අතට දුන්නෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසිය කරතැබුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කල්වාරියේ යැව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී වස්ත්‍ර කඩා දැමුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී නිර්වස්ත්‍රයෙන් හි‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසියේ ඇණ ගැසුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී ඇණ තුන පියවුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී කාඩිදිය පෙව්වෝ කවුරුද?
ජේසුනී කුරුසියේ මැරුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී හෙල්ලයෙන් ඉල ඉරුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී මව් උකුලේ පිනවුවෝ කවුරුද?
ජේසුනී ගිරිලෙන තුළ ලූවෝ කවුරුද?


No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.