එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

10/29/2011

අපේ ජීවිතත් මෙලෙසද?


අපේ ජීවිත වල, එක් එක් කාල සීමාවන් දක්වන රූප රමු පෙලක් මේ ඉමේජ් එකෙන් ඔයාලට දැක ගන්න පුලුවන්. මේක මම උපුටා ගත්තෙ ණිහල් ක්‍රිශාන්තගෙ පුහුණු පොතෙන්. මෙහි මොනයම් ක්‍රමයකට හෝ වටිනා කමක් ඔබට ගත හැකියයි මා විශ්වාස කරමි.