එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/19/2010

ගණිතමය ගැටලුව 20 ට පිලිතුරු හා දින දසුන.මුලින්ම මම පැනයට පිලිතුරු ඉදිරිපත් කරන්නම්.
පලමු දාදු කැටය = 0 1 2 6/9 7 8, මෙහි 6=9 උඩ යට මාරු කල පසු
දෙවන දාදු කැටය = 0 1 2 3 4 5

කැලැන්ඩරය සාදා ගැනීම සඳහා, ඉහත රූපයෙ පරිදි, ලී වලින් දාදු කැට සහ එය බහාලන පෙට්ටියද, මාස සටහන් කරන කැට තුනද, සාදා ගැනීමට පුලුවන. (ඔයාලට පේනව ඇති කැට වලට යටින් jennaio ලෙස ජනවාරි මාසය පෙන්නුම් කරනව. ඒ වගේ පැති 4 කින් සමන්විත, කැටතුනක් සාදා ගැනීමෙන් මාස 12 මාර්ක් කර ගන්න පුලුවන්.)
එසේ නැතිනම් පහලින් ඇති රූපය කාඩ් බෝඩ් එකක් මත ඇඳ ගැනීමෙන් එම දාදු කැට දෙකද. ඒවා බහාලන පෙට්ටියද, මාස සටහන් කරන කැටද, ඔබේ දක්ෂතාවය අනුව කඩ් බෝඩ් වලින් සාදා ගත හැක. තවද මෙහි අංක හා මාස ඔබට කමති වර්ණයකින් ලියා ලස්සන දින දසුනක් සාදා ගැනීමට පුලුවන්.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.