එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/24/2010

ගණිතමය ගැටලුව 21 ට පිලිතුරු.

මෙයට, චානක අරුන මුනසිංහ නිවැරදි පිලිතුරු ඉදිරිපත් කර තිබුන. මම හිතන්නෙ එය ප්‍රමාණ්වත් කියා. ගැටලුවට මෙතනින් යන්න.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.