එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

12/10/2010

මේ සින්දුවත් අහල බලන්න.


මේ සින්දුවටත් මම කැමතියි. ඔයාලත් කැමතිද කියල බලන්න.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.