එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/03/2010

ගන්තමය ගැටලුව 18 ට පිලිතුරු

ගන්තමය ගැටලුව 18 ට, සජිත් සහ විදුර රණසිංහ පිලිතුරු නිවැරදිව ඉදිරිපත්කර තිබුන.
ගැටලුවට මෙතනින් යන්න.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.