එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

4/05/2010

ගනිතමය ගැටලුව 2ට පිලිතුර.

ෙම්ක තමයි පිලිතුර. ඔබට වැටහෙනව අැති දැන් කොටු 30 කොහොමද ඒන්නෙ කියල.
සාමාන්‍ය පොඩි කොටු 16යි, ඒය අන්තර්ගත ලොකු කොටු 1යි, ඉතිරි කොටු ඉහතින්
කලු හා නිල් කර අැති කොටු 13යි. ඔක්කම 30යි.උත්සහ කල ඔබ සැමට ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.